fbpx Skip to main content

No 1. janvāra palielināsies pedagogu atalgojums; sagatavots jaunais atalgojuma modelis

No 2024. gada 1. janvāra par 12% palielināsies pedagogu minimālā atalgojuma likme, savukārt pirmsskolas pedagogiem tā pieaugs par 23%, izlīdzinot to ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi. Augstvērtīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, turpinot atalgojuma palielināšanu pedagogiem, Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi konceptuāli jaunu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli – “Programma skolā”, kas tiks prezentēts janvāra sākumā. Pedagogu darba samaksas likmes pieaugumu paredz otrdien, 19.decembrī valdībā apstiprinātie IZM sagatavotie noteikumu grozījumi.

Kopumā pedagogu darba samaksas palielināšanai 2024. gada valsts budžetā papildus paredzēti 96,2 miljoni eiro. Pedagogu zemākā vienas darba stundas likme no 1. janvāra pieaug no 8,50 eiro līdz 9,54 eiro, kas ir par 12,2% vairāk nekā līdz šim, sasniedzot 1374 eiro mēnesī par slodzi 36 stundas nedēļā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: “Aicinu pašvaldības atbildīgi rīkoties ar piešķirto papildus finansējumu un pienācīgi atalgot pedagogus, kas ir mūsu kopīgais nozīmīgākais resurss labas skolas nodrošināšanai katram bērnam Latvijā. Pašvaldībām ir jāatrod balanss starp skolu pieejamības nodrošināšanu un kvalitatīvu izglītību, ja nepieciešams jālīdzfinansē mazo skolu darbība un pedagogu atalgojums. Mums jāvirzās uz gudru skolu pārvaldību.”

Sagatavotā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa “Programma skolā” mērķis ir nodrošināt, ka katra vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāde saņem finansējumu pedagogu atalgojumam atbilstoši faktiskajām izglītības programmas izmaksām.  Jaunais modelis nodrošinās gan pilnu izglītības programmas finansējumu, gan konkurētspējīgu atalgojumu, veicinot arī skolas autonomiju un nodrošinot augstāku izglītības kvalitāti. Jau nākamā gada sākumā plānots sagatavot un valdībā izskatīšanai virzīt regulējumu jaunā finansēšanas modeļa ieviešanai.

Pirmsskolas pedagogu atalgojuma minimālā vienas darba stundas likme no līdzšinējiem 7,75 eiro vai 1240 eiro mēnesī pieaugs līdz 9,54 eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā līdz šim, sasniedzot 1526 eiro mēnesī par 40 stundu darba slodzi nedēļā. Pirmsskolas pedagogu minimālā atalgojuma likmes izlīdzināšana ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu atalgojumu tiek nodrošināta atbilstoši šā gada 29. jūnija Satversmes tiesas spriedumam. Bērnu no 1,5 līdz 4 gadu vecumam izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa un atalgojuma palielinājums, tiek finansēts no pašvaldību budžetiem.

Palielinātas tiek arī  zemākās mēneša darba algas likmes vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī izglītības metodiķiem.

Saskaņā ar valdībā apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, zemākā pedagogu darba algas likme par 36 stundu darba nedēļu no 2025. gada 1. janvāra sasniegs jau 1490 eiro. Jāatgādina, ka iepriekšējais pedagogu minimālās atalgojumu likmes palielinājums līdz 1020 eiro nodrošināts no šā gada 1. septembra.

No 1. janvāra pašvaldībām palielina arī noteiktās mērķdotācijas apmēru vienam izglītojamam: pirmsskolas, vispārējā sākumskolas, pamata un vidējās izglītības programmās. Mērķdotāciju pašvaldībai vienam izglītojamajam mēnesī pirmsskolā palielina no 105,15 līdz 129,44 eiro, sākumskolas izglītojamajiem no 108,64 līdz 121,93 eiro, 7. – 9.klases izglītojamajiem no 139,99 līdz 157,12 eiro, bet izglītojamajiem vidējās izglītības posmā no 150,43 līdz 168,84 eiro. Tāpat mērķdotācijas apjoms pašvaldībām palielināts arī ārpus izglītības iestādēm esošu ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītības procesa nodrošināšanai pamatizglītībā no 124,31 uz 139,52 eiro.  No 132,67 uz 148,9 eiro palielināts mērķdotācijas apmērs pašvaldībām 1.–12. klases izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs un neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās.

Vienotai skolai – pārejai uz izglītību tikai valsts valodā, atbalstam skolēniem un pedagogiem, nodrošināts arī papildu finansējums pašvaldībām vairāk nekā 4,9 miljonu eiro apmērā. Tas skolām sniedz iespējas piesaistīt pedagogus, atbalsta personālu, piemēram, pedagoga palīgus, logopēdus, psihologus, sociālos pedagogus, kā arī pagarinātās dienas grupas skolotājus. Dažādi atbalsta pasākumi ļauj skolēniem sniegt nepieciešamo atbalstu mācību stundās vai rotaļnodarbībās,  individuālajās un pagarinātās dienas grupas nodarbībās. Ja tas nepieciešams, izglītojamie pirmsskolā un pamatizglītībā var saņemt individualizētu un personalizētu atbalstu valsts valodas prasmes apguvei.

Tāpat ministrija atgādina, ka valdība nosaka pedagoga zemākā atalgojuma līmeni, par kuru mazāk darba devējs – pašvaldība – pedagogam nedrīkst maksāt. Valsts nenosaka konkrētu algu līmeni skolās, tā ir pašvaldības kompetence. 2022. gada 1. septembī stājās spēkā jaunais izglītības iestāžu finansēšanas modelis – “skolēns pašvaldībā”, kas skolu dibinātāju – pašvaldību rokās nodod iespēju un atbildību izlemt – kādas, cik lielas un cik noslogotas skolas sava novada bērniem attīstīt un kā veidot optimālu, konkurētspējīgu skolotāja atalgojumu.

Apstiprinātie noteikumu grozījumu projekti “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija

Dalies ar ziņu