fbpx Skip to main content

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā politisko partiju apvienības “Jaunā VIENOTĪBA”, reģistrācijas numurs: 40008158358, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-3, Rīga, LV-1050, privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Datu regula), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem fizisko personu datu aizsardzības jomā. Privātuma politikā lietotie termini un to jēga ir tāda pati, kā Datu regulas 4.pantā sniegtajās definīcijās.

1.2. Politisko partiju apvienību “Jaunā VIENOTĪBA” veido Politiskā partija “VIENOTĪBA”, reģistrācijas numurs 4000818592; Politiskā partija “Tukuma pilsētai un novadam”, reģistrācijas numurs 40008083138; Politiskā partija “Valmierai un Vidzemei”, reģistrācijas numurs 40008196025; Politiskā partija “Kuldīgas novadam”, reģistrācijas numurs 40008196218; Politiskā partija “Jēkabpils reģionālā partija”, reģistrācijas numurs 50008202361.

1.3. Privātuma politikas mērķis, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Datu regulā, ir sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz politisko partiju apvienības “Jaunā VIENOTĪBA” organizēto un veikto personas datu apstrādi.

1.4. Datu pārzinis ir politisko partiju apvienība  “Jaunā VIENOTĪBA” (turpmāk tekstā – Apvienība), kas ir politiska organizācija, kas ir izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.

1.5. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.6. Privātuma politika ir piemērojama jebkādai personas datu apstrādei (jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, saglabāšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, izmantojot pārsūtīšanu, dzēšana, iznīcināšana u.tml.) un saistoša visām Apvienības amatpersonām un darbiniekiem. Privātuma politikas saturs ir piemērojams arī visiem personu datu apstrādātājiem (sadarbības partneriem), kuri veic apstrādi Apvienības uzdevumā un kuriem Apvienība nodod personas datus, tostarp nodrošinot piekļuvi personas datiem.

 

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana
2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā izmantojot Apvienības veidojošo partiju biedra iestāšanās anketas – gan elektroniskā, gan papīra formā. Apvienība neveic patstāvīgu personas datu iegūšanu, bet strādā ar tiem personu datiem, ko tās rīcībā atbilstoši tiesību aktiem nodevušās Apvienību veidojošās partijas.

 

3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Personas kods
3.1.3. Dzimums
3.1.4. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.5. Deklarētā dzīvesvietas adrese

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
3.4.3. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, juristiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 12-3, Rīgā, LV-1050, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

 

5. Fotografēšana un filmēšana APvienības rīkotajos pasākumos
5.1. Apvienība ir tiesīga un rīko dažādus publiskus un privātus pasākumus, kuru laikā tiek veikta arī fotografēšana un filmēšana, lai informētu sabiedrību par Apvienībā notiekošajām aktivitātēm, kā arī reprezentētu iedzīvotājiem APvienības deputātu un pārstāvju īstenotās aktivitātes.

5.2. Informācija par jau notikušiem un plānotajiem pasākumiem aplūkojama Apvienības informācijas kanālos – tīmekļa vietnē www.jaunavienotiba.lv, kā arī  Apvienības sociālo tīklu kontos.

5.3. Informācija par iespējamu fotografēšanu un filmēšanu pasākumu laikā tiek ievietota tīmekļa vietnē www.jaunavienotiba.lv vai Apvienības sociālo tīklu kontos, uz pasākuma afišas, vai paziņojuma veidā pasākuma vietā.

5.4. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs aplieciniet, ka esat informēts un Jums nav iebildumu, ka tiekat iekļauts audio/vizuāla materiāla izveidē par pasākuma norisi. Tomēr gadījumā, ja Jūs nevēlaties attiecīga pasākuma laikā tikt fotografēts vai filmēts, aicinām to norādīt Partijas pilnvarotajām personām, kas veic fotografēšanu vai filmēšanu.

Vēršam uzmanību, ka publiskos pasākumos APvienības darbinieki nenodrošina personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu.

 

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.jaunavienotiba.lv.