fbpx Skip to main content

Kopīgs Eiropas Savienības valstu uzsaukums dzimumu līdztiesības veicināšanai pasaulē

2021. gada 25. novembrī, atzīmējot Starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievietēm, Eiropas Savienības (ES) Augstais pārstāvis Žuzeps Borels Fonteljess, starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un 23 ES dalībvalstu ārlietu un attīstības sadarbības ministri parakstīja kopīgu uzsaukumu dzimumu līdztiesības veicināšanai pasaulē. Dzimumu līdztiesības veicināšana ir viena no tematiskajām prioritātēm Latvijas attīstības sadarbības politikā, jo īpaši Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģionos.

 

Dzimumu līdztiesība priekšplānā

Reti kur pasaulē sieviešu un meiteņu tiesības tiek apdraudētas tā, kā tas notiek Afganistānā. Jaunākie notikumi rada lielas bažas.  ES ir skaidri likusi saprast, ka turpmākā ES attīstības palīdzība Afganistānai būs atkarīga no tā, kā šī valsts ievēros starptautisko tiesisko regulējumu un cilvēktiesību normas, to vidū sieviešu un meiteņu tiesības. ES ir apņēmības pilna turpināt atbalstīt sievietes un meitenes Afganistānā un visā pasaulē, neatkāpjoties no savām vērtībām un pārliecības.

Tāpat kā cilvēktiesības, brīvība un demokrātija, arī dzimumu līdztiesība ir viena no pamatvērtībām, kas veido Eiropas Savienību tādu, kāda tā ir šodien. Tā bagātina mūsu sabiedrību un stiprina tās izturētspēju. Dzimumu līdztiesība ir miera, drošības, ekonomiskās labklājības un ilgtspējīgas attīstības pamats. Turklāt ES Līgumi nosaka, ka dzimumu līdztiesība ir jāaizsargā un jāveicina.

Tāpēc ES politiskā prioritāte un galvenais mērķis ir ar politiskiem, darbības un finansiāliem līdzekļiem veicināt un nosargāt panākto progresu dzimumu līdztiesības jomā. ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns III un jaunais ES ārējās darbības budžets ir globāla mēroga rīcības ceļvedis dzimumlīdztiesīgas pasaules veidošanā. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs cieši sadarbojamies ar daudzpusējiem, reģionāliem un divpusējiem partneriem, to vidū ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Vēl ir daudz darāmā, un pašapmierinātībai nav iemesla. Lai gan joprojām jārisina daudz problēmu, kopā tomēr esam stiprāki.

Daudzās valstīs Covid-19 krīze ir saasinājusi pastāvošo dzimumu nevienlīdzību dažādās jomās: izglītībā, profesionālajā izglītībā, veselības jomā, drošības un drošuma jomā, seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību jomā, kā arī saistībā ar lēmumu pieņemšanu un ekonomiskajām iespējām.

Covid-19 ierobežošanas pasākumu laikā pieauga ar dzimumu saistīta vardarbība, jo īpaši vardarbība ģimenē, savukārt samazinājās sieviešu un meiteņu iespējas piekļūt seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus uz sieviešu un meiteņu pleciem uzgūlies ievērojams aprūpes slogs. Neoficiālajā ekonomikā strādājošie un mazkvalificētu darbu veicēji (no kuriem lielākā daļa ir sievietes), migranti un pie minoritātēm piederīgie ir vairāk pakļauti riskam un saskaras ar vairākiem un savstarpēji saistītiem diskriminācijas veidiem.

Turklāt skolu slēgšanas dēļ meitenes ir pakļautas lielākam seksuālas izmantošanas, agrīnas grūtniecības, bērnu darba un piespiedu laulību riskam. Malalas fonds lēš, ka, iespējams, vēl 20 miljoni meiteņu priekšlaicīgi pametīs skolu, kas nu kopā jau būs 150 miljoni meiteņu, kas ir trešdaļa no ES iedzīvotāju skaita, bez izredzēm saņemt izglītību.

Nesen sniegtais ANO ziņojums liecina, ka 2020. gadā – gadā, kurā valdīja koronavīrusa pandēmija, – militārie izdevumi pārsniedza pasaules izdevumus veselības jomā. Lai panāktu ilgtspējīgu atgūšanos no Covid-19 pandēmijas, mums ir jāpastiprina centieni veicināt dzimumu līdztiesību.

 

Īstais brīdis darīt vairāk

Šai problēmai ir nepieciešama globāla mēroga rīcība, un tā ir jārisina tagad – brīdī, kad veidojam nākotni un vēlamies, lai mūsu bērni un mazbērni augtu pēcpandēmijas pasaulē, kas ir vienlīdzīgāka, daudzveidīgāka un kur vienlīdzīgas iespējas ir realitāte. Lai panāktu ilgtspējīgas pārmaiņas, mums ir jāpievēršas dzimumu nevienlīdzības un ar dzimumu saistītas diskriminācijas pamatcēloņiem.

Pandēmijas laikā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, kā arī Eiropas finanšu iestādes ir atbalstījušas sievietes un meitenes visā pasaulē. Mēs kā Eiropas komanda jau esam piesaistījuši 46 miljardus eiro, lai sniegtu atbalstu vairāk nekā 130 partnervalstīm, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un jauniešiem.

Trīs atbalsta piemēri. Nepālā mēs palīdzējām miljonam meiteņu un zēnu turpināt izglītību, izmantojot apmācību pa radio. Togo mēs atbalstījām vispārējas ienākumu shēmas izveidi un sieviešu iecelšanu jauno pašvaldību vadītāju amatos. Visā pasaulē ES un ANO iniciatīva “Spotlight” ir palīdzējusi novērst vai apkarot vardarbību pret 650 000 sieviešu un meiteņu un izglītojusi 880 000 vīriešu un zēnu par pozitīvu vīrišķību, nevardarbīgu konfliktu risināšanu un bērnu audzināšanu.

Tomēr, lai risinātu pieaugošās problēmas, mums ir jādara arvien vairāk un labāk. Tāds ir Dzimumu līdztiesības rīcības plāna III mērķis. Tas veicina sieviešu, meiteņu un jauniešu vadošo lomu un jēgpilnu līdzdalību pasaules mēroga politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē, kā arī visos jautājumos, kas saistīti ar mieru un drošību.

 

Mēs strādājam, lai noliktu tautas attīstību uz pareizā ceļa

Tagad mēs strādājam pie šā plāna īstenošanas, izmantojot 79,5 miljardu eiro palīdzību no jaunā instrumenta “NDICI –“Eiropa pasaulē ”, kas atbalstīs ES ārējo darbību nākamajos septiņos gados.

Galvenā nozīme būs atbalstam izglītībai un jo īpaši meiteņu izglītībai. Līdzīgi kā tiek sniegts atbalsts izglītībai ārkārtas situācijās, pandēmijas laikā ES ir sadarbojusies ar partnervalstīm, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mācīšanos un bērnu labjutību un veicinātu drošu atgriešanos skolā.

Mēs kā Eiropas komanda jau sniedzam vairāk nekā pusi no visa globālā atbalsta izglītībai. Tomēr mēs turpināsim palielināt finansējumu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, nodrošinot kvalitatīvu izglītību visos līmeņos. Mūsu kopīgā apņemšanās jūlijā piešķirt 1,7 miljardus eiro globālajai partnerībai izglītības jomā, lai pārveidotu meiteņu un zēnu izglītību gandrīz 90 valstīs un teritorijās, ir daļa no šā jaunā darba cēliena.

Mēs pastiprinām savus centienus visās jomās – gan sniedzot atbalstu sieviešu un meiteņu izglītībai un ekonomiskajām iespējām, gan uzlabojot viņu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem. Līdz 2025. gadam 85 % no visām jaunajām ES ārējām darbībām visās nozarēs veicinās dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

Pamatojoties uz ciešu apspriešanos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sieviešu tiesību aktīvistiem un jaunatni, pašlaik tiek pabeigtas šā mērķa sasniegšanai paredzētās darbības kopā ar partnervalstīm.

Mums jānoliek tautas attīstība uz pareizā ceļa un līdz 2030. gadam jāsasniedz ilgtspējīgas attīstības mērķi, neatstājot novārtā nevienu sievieti vai meiteni.

Ir ļoti svarīgi, lai mums izdotos to paveikt.

 

Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrija

Dalies ar ziņu